REGULAMENT PRIVIND PRESTAREA SERVICIILOR  „FINE CREDIT” S.R.L.

1.  DISPOZIŢII GENERALE ŞI NOŢIUNI UTILIZATE

1.1. Prezentul Regulament stabileşte mecanismul de prestare a serviciilor pentru clienții companiei „FINE CREDIT” S.R.L.

1.2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

1.3. administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară.

1.4. autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare.

1.5. client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc.

1.6. credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobânzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară.

1.7. organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute la art. 8 alin. (2).

1.8. oficiu secundar – unitate structurală internă a organizației de creditare nebancară, situată în afara sediului central, care nu este filială sau reprezentanță, nu are bilanț separat și desfășoară unele din activitățile conexe sau auxiliare ale organizației de creditare nebancară.

1.9. bonitatea clientului – capacitatea consumatorului de a restitui, la scadenţă, creditul conform contractului de credit, inclusiv dobînda şi costurile aferente.

1.10. costul total al creditului pentru client – toate costurile, inclusiv dobânda, comisioanele, taxele şi orice alt tip de costuri pe care trebuie să le suporte clientul în legătură cu contractul de credit şi care sînt cunoscute de creditor, cu excepţia taxelor notariale; costurile pentru serviciile accesorii aferente contractului de credit, în special valoarea medie a primelor de asigurare, sînt incluse în cazul în care obţinerea creditului sau obţinerea acestuia potrivit clauzelor şi condiţiilor prezentate este condiţionată de încheierea unui contract de servicii.

1.11. dobînda anuală efectivă (DAE) – costul total al creditului pentru consumator exprimat ca procent anual din valoarea totală a creditului, ce include valoarea actuală a tuturor angajamentelor (trageri, rambursări şi costuri), viitoare sau prezente, convenite de creditor şi client.

1.12. rata dobînzii aferente creditului – rată a dobînzii exprimată ca procent fix sau flotant aplicat anual  sumei trase din credit.

1.13. valoarea totală a creditului – sumele totale puse la dispoziţie în baza unui contract de credit.

1.14. valoarea totală plătibilă de către consumator  – suma dintre valoarea totală a creditului şi costul total al creditului pentru consumator. 

INIȚIEREA MĂSURILOR  PRIVIND MODUL DE EVALUARE A BONITĂȚII BENEFICIARULUI

2.1. Înainte de încheierea unui contract de împrumut, creditorul evaluează bonitatea clientului pe baza unui volum suficient de informaţii obţinute inclusiv de la client şi, după caz, pe baza consultării bazei de date relevante.

2.2. Pentru a purcede la evaluarea bonității clientului, ultimul are obligația de a completa cererea de credit la sediul companiei sau online și a-și exprima consințământul la prelucrarea de către organizație a datelor proprii cu caracter personal, necesare în vederea prestării serviciului, precum și verificarea informațiilor necesare prin intermediul bazelor de date relevante.

2.3. În lipsa completării cererii sau nesemnării acestora, ele nu vor fi examinate.

2.4. Modul de evaluare a bonității clientului va avea loc după cum urmează:

 • Verificarea conform vizei de reședință a solicitantului la instanța de judecată competentă, pe site-ul http://instante.justice.md/ accesând numele și prenumele. Dacă viza de reședință este alta decât mun. Chișinău, clientul se verifică neapărat și la Judecătoria Chișinău. În cazul în care numele, prenumele conține ă,â,î,ș,ț se verifică repetat înlocuind cu a,i,s,t. Obligatoriu se verifică și toți fidejusorii. În cazul în care clientul are litigii penale, contravenționale (dacă este cazul), civile privind executarea obligațiilor, încasarea datoriei etc., cererea este respinsă imediat fără verificarea după criteriile ulterioare.
 • Verificarea vizei de domiciliu, adresei efective de reședință sau alte bunuri care solicitantul indică că îi aparțin. În cazul în care asupra bunului sunt stabilite interdicții de către executorii judecătorești, cererea este respinsă imediat fără verificarea după criteriile ulterioare. Dacă bunul este grevat cu ipotecă în beneficiul altor creditori, se verifică detaliat capacitatea de plată a unui nou împrumut, se solicită garanții suplimentare și se consultă asupra aprobării obligatoriu cu organul de conducere a unității.
 • În cazul în care clientul menționează că activează oficial, se verifică statutul de asigurat în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală, pe site-ul http://vsa.cnam.gov.md/app/verify/. Dacă statutul este neasigurat, beneficiarul nu activează oficial și trebuie să prezinte dovada altor venituri sau alte garanții.
 • Dacă beneficiarul împrumutului, în urma verificărilor de mai sus a avut un scoring pozitiv, ultimul se verifică prin intermediului birourilor istoriilor de credit, solicitând un raport. Dacă în raport se conturează că client a depus cereri de credit la mai multe organizații, ofițerul cere  obligatoriu explicații. Totodată dacă consumatorul are obligații restante, la mai mulți creditori, ofițerul (administratorul credite) respinge imediat cererea.

2.5. Derogări de la criteriile de evaluare menționate mai sus, se admit doar în cazul oferirii unei garanții mobile/imobile sau aprobării de către organele de conducere a unității.

2.6. Rezultatele evaluării la clienții ce în final au fost aprobați și au beneficiat de împrumut se anexează obligatoriu în ABAC.

3CONDIȚIILE DE PRESTARE A SERVICIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE GARANTARE DE CĂTRE CLIENT A RAMBURSĂRII LA SCADENȚĂ A ÎMPRUMUTULUI.

3.1. Organiziția acordă împrumuturi persoanelor fizice: cetățeni ai Republicii Moldova, cetățenilor străini, cu vârsta cuprinsă între 20 ani pînă la vîrsta de 70 ani – ultima fiind vîrsta limită pînă la care se va rambursa creditul nebancar, cu capacitate de exercițiu deplină, care dețin acte de identitate corespunzătoare (buletin de identitate, permis de ședere permanent sau provizoriu, valabile) cu domiciliul în Republica Moldova și lipsa obligațiunilor/litigiilor restante față de alți creditori. Beneficiarii împrumuturilor urmează să prezinte venituri cu caracter permanent și semi-permanent și/sau dovada deținerii bunurilor mobile/imobile în proprietate. Totodată refinanțează împrumuturile/creditele contractate de către persoanele fizice la alte instituții financiare bancare și nebancare.

3.2. Debitorul garantează rambursarea împrumutului la scadență sau conform graficului rambursării prin cesionarea veniturilor salariale sau alte venituri, precum și tot patrimoniul său atât grevat cât și negrevat. Totodată în cazul în care a garantat un fidejusor, el răspunde solidar cu debitorul cu patrimoniul său până la rambursarea totală a împrumutului.

4. DEZVĂLUIREA COSTULUI TOTAL AL SERVICIULUI ȘI CALCULULUI RATEI DOBÂNZII.

4.1. Organizația conturează costul total al serviciului, prin prezentarea  beneficiarului a DAE (dobânzii anuale efective), atât în informația precontractuală cât și contractul de împrumut.

4.2. Calculul dobânzii anuale efective se bazează pe ipoteza conform căreia contractul de împrumut urmează să rămână valabil pe perioada convenită, iar creditorul şi clientul îşi vor îndeplini obligaţiile în condiţiile şi în termenele convenite în contractul de împrumut.

4.3. În cazul contractelor de împrumut ce cuprind clauze care permit variaţii ale ratei dobânzii aferente creditului şi dacă este cazul, ale cheltuielilor incluse în dobânda anuală efectivă, dar necuantificabile la momentul calculării, dobânda anuală efectivă se calculează pe baza ipotezei conform căreia rata dobânzii aferente împrumutului şi celelalte costuri vor rămâne fixe în raport cu nivelul iniţial şi se vor aplica pînă la încetarea contractului de împrumut.

4.4. În scopul calculării dobânzii anuale efective, se determină costul total al împrumutului, cu excepţia costurilor suportate de către client pentru nerespectarea oricăruia dintre angajamentele stabilite prin contract şi a altor costuri în afara celor stabilitite în graficul rambursării, pe care clientul este obligat să îl plătească, dacă eliberarea mijloacelor bănești are loc prin transfer bancar. Costurile deschiderii unui cont curent sau bancar, tragerile și costurile de utilizare nu sunt incluse în costul total al împrumutului.

4.5. Rata dobânzii la contractele de împrumut încheiate cu organizația poate fi fixă sau flotantă în dependență de perioadă contractării împrumutului și produs ales de beneficiar.

4.6. Dobânda contractuală se calculează conform graficului rambursării  și este împărțită într-un număr egal de rate, în baza termenului împrumutului.

4.7. Dobânda contractuală poate fi calculată atât de la soldul inițial a împrumutui și împărțită egal pentru toată durata contractului cât și calculată de la soldul restant, în dependentă de produsul ales de beneficiar.

5. MODUL DE CALCUL A PENALITĂȚII ȘI ALTE COSTURI ÎN CAZ DE ÎNTÂRZIERE DE PLATĂ.

5.1. În cazul neachitării  ratei lunare sau alte plăți în termenul specificat în contractul de împrumut, organizația percepe o penalitate în mărime de 0,75% din suma neachitată în termen.

5.2. În cazul nerambursării împrumutului pe o perioadă mai mare de 30 zile, creditorul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de împrumut. Din ziua imediat următoare suma neachitată în termen va constitui soldul total restant al împrumutului și dobânda contractuală la zi. Astfel penalitatea de 0,75% va fi aplicată sumei date.

5.3. Din ziua imediat următoare a rezilierii contractului, se va începe calculul dobânzii de întârziere, ce se calculează în temeiul art. 619 Cod Civil.

5.4. Debitorul va fi informat despre rezilierea contractul prin somație/notificare și îi va fi oferit termen pentru a rambursa și remedia pe cale amiabilă disputa dată.

5.5. În cazul neconformării și neachitării în termen a datoriei acumulate, creditorul v-a transmite dosarul executorului judecătoresc (în cazul contractelor de ipotecă învestite cu formulă executorie) sau în instanța de judecată, personal sau prin intermediul avocaților organizației.

5.6. În cazul acționării debitorului în judecată, debitorul va suporta cheltuieli de judecată și asistență juridică

REGULAMENT PRIVIND CADRUL DE ADMINISTRARE A ACTIVITĂȚII „FINE CREDIT” S.R.L.

I. Dispoziții generale și noțiuni utilizate

1.1. Prezentul Regulament stabileşte cadrul de administrare a activității „FINE CREDIT” S.R.L., inclusiv atribuțiile și responsabilitățile organelor de conducere, modul de elaborare și aprobare a politicilor, administrarea riscurilor, continuitatea afacerii.

1.2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1 din 16.03.2018 cu privire la organizațiile de creditare nebancară.

1.3. administrator – membru al consiliului, membru al organului executiv, conducător al filialei organizației de creditare nebancară.

1.4. autoritate de supraveghere – Comisia Națională a Pieței Financiare.

1.5. client – persoană care beneficiază sau a beneficiat de serviciile organizației de creditare nebancară ori persoană cu care organizația de creditare nebancară a negociat prestarea serviciilor de creditare nebancară, chiar dacă prestarea respectivă nu a avut loc.

1.6. credit (credit nebancar) – angajament de a acorda bani ca împrumut cu condiția rambursării acestora, a plății dobânzii și/sau a altor plăți aferente; prelungire a termenului de rambursare a datoriei; angajament de a achiziţiona o creanţă sau alte drepturi de a efectua o plată de către organizația de creditare nebancară.

1.7. organizație de creditare nebancară – societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată, care desfășoară cu titlu profesional doar activitățile prevăzute la art. 8 alin. (2).

1.8. control intern - proces continuu, destinat să furnizeze o asigurare rezonabilă pentru îndeplinirea obiectivelor de performanță - eficacitatea și eficiența activităților desfășurate, de informare - credibilitatea, integritatea și furnizarea la timp a informațiilor financiare și ale celor necesare conducerii și de conformitate - conformarea cu legile și reglementările aplicabile, precum și cu politicile și procedurile interne - și care, pentru a fi eficace, necesită implementarea următoarelor 3 funcții: funcția de control al riscurilor, funcția de conformitate și funcția de audit intern. Controlul intern include, de asemenea, organizarea contabilității, tratamentul informațiilor, evaluarea riscurilor și sistemele de măsurare a acestora;

1.9. risc de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor și capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligațiilor contractuale sau a eșecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;

1.10. externalizare - utilizarea de către o instituție de credit a unui furnizor extern, persoană juridică, în vederea desfășurării de către acesta, pe bază contractuală, a unor activități care în mod obișnuit ar fi efectuate de către instituția de credit în cauză;

II. Structura organizatorică a  „FINE CREDIT” S.R.L.

2.1. Administarea activității „FINE CREDIT” S.R.L. este asigurată de către Administratorul companiei, care este desemnat prin decizia asociatului (ților).

III. Responsabilitățile Administratorului „FINE CREDIT” S.R.L.

3.1. Administratorul are responsabilitatea stabilirii obiectivelor de afacere, strategiei privind riscurile și a profilului de risc, modalității de organizare a activității, alocării responsabilităților și competențelor, stabilirii liniilor de raportare și a informațiilor aferente acestora, precum și organizării unui sistem de control intern. Toate obiectivele enumerate vor fi definite detaliat prin regulamente și proceduri interne ce vor fi elaborate pentru asigurarea unei activități planificate și controlate;

3.2. Să aprobe strategia de afaceri generală a „FINE CREDIT” S.R.L., inclusiv politica generală de risc și procedurile de administrare a riscului;

3.3. Să promoveze operarea în condiții de siguranță și soliditatea Organizației de Creditare Nebancară, să înțeleagă cadrul de reglementare aplicabil acesteia și să asigure că Organizația de Creditare Nebancară menține o relație eficientă cu autoritățile de supraveghere;

3.4. Să evalueze periodic eficacitatea practicilor de administrare a activității și să procedeze la modificarea acestora în situația în care rezultatele analizei cer aceasta;

3.5. Să înțeleagă și să își îndeplinească rolul de supraveghere, inclusiv prin înțelegerea profilului de risc al Organizației de Creditare Nebancară;

3.6. Să evite conflictele de interese.

IV. Sistemul de control intern

4.1. În vederea asigurării minimizării riscurilor, verificării respectării de către angajații Organizației de Creditare Nebancară a legislaţiei în vigoare, soluţionării conflictelor de interese, asigurării securităţii informaţiei, transparenţei structurii de proprietate şi de control asupra companiei, asigurării unui nivel necesar de securitate, în activitatea de creditare se aplică principiile controlului intern.

4.2. În procesul desfăşurării sistemului de control intern, în domeniul creditării, „FINE CREDIT” S.R.L. se va conduce de următoarele principii:

 • Identificarea, evaluarea continuă a tuturor riscurilor aferente şi revizuirea periodică în vederea acoperirii riscurilor noi asumate sau celor neacoperite anterior;
 • Sistemul de control intern trebuie să asigure la fiecare nivel de afaceri executarea operaţiilor în conformitate cu tehnologiile/reglementările aprobate, respectarea limitelor impuse, operarea în corespundere cu împuternicirile delegate şi efectuarea controlului fizic;
 • Propagarea conştientizării depline de către experţii în creditare şi aplicării politicilor şi procedurilor în vederea respectării actelor normative şi legislative în vigoare, documentelor normative interne şi standardelor etice profesionale cu scopul de a evita:

          a) lezarea directă sau indirectă a intereselor companiei, asociaților şi clienţilor;

          b) dezvăluirea informaţiei confidenţiale;

          c) apariţia conflictelor de interese;

          d) utilizarea informaţiilor de către angajați pentru obţinerea unor beneficii personale.

4.3. În cadrul activităţii de creditare se vor efectua activităţi permanente de control, inclusiv:

       a. control preventiv, care presupune respectarea principiilor sistemului de control la întocmirea dosarului de credit, în special la identificarea clientului, verificarea legalităţii şi corectitudinii documentelor prezentate, etc.

Responsabil de efectuarea controlului preventiv este executorul nemijlocit.

      b. controlul curent, care presupune respectarea principiilor sistemului de control în activitatea curentă de creditare, inclusiv în procesul de aprobare şi autorizare a creditelor.

Responsabili de efectuarea controlului curent sunt executorii cît şi persoanele ierarhic superioare executorului.  

     c. controlul ulterior, care presupune respectarea principiilor sistemului de control în activitatea ulterioară aprobării şi acordării creditului. Controlul se efectuează sistematic, dar nu mai rar decât o dată în trimestru avînd drept scop depistarea şi înlăturarea neajunsurilor. Controlul ulterior trebuie să fie documentat prin întocmirea unui raport.

Responsabili de efectuarea controlului ulterior sunt persoanele ierarhic superioare executorului precum şi executorul.

4.4. Elementele care stau la baza sistemului de control intern al „FINE CREDIT” S.R.L. sînt:

     a) rolul și responsabilitățile structurii de conducere pe linia controlului intern;

     b) identificarea și evaluarea riscurilor semnificative;

     c) informarea și comunicarea;

     d) activitățile de control și separarea responsabilităților;   

     e) activitățile de monitorizare și corectare a deficiențelor.

4.5.  Toate activitățile ce țin de sisemul de control intern al „FINE CREDIT” S.R.L. vor fi definite în Procedura internă de desfășurare a controlului intern.

Riscul de credit

Noţiuni generale

 

Piaţa este extrem de precară datorită influenţei deferiţilor factori subiectivi şi obiectivi, iar Organizațiile de Creditare Nebancară se confruntă cu situaţia, normală într-o economie de piaţă, în care maximizarea profitului implică o expunere permanentă la risc.

„FINE CREDIT” S.R.L. trebuie să-şi asume toate riscurile specifice apărute ca o consecinţă a obţinerii de profit, într-o manieră prudentă şi calculată având în vedere următoarele cerinţe:

 • să se respecte măsurile prudenţiale impuse de C.N.P.F.;
 • profitul calculat să justifice expunerea la risc;
 • eventualele pierderi să nu deterioreze grav situaţia financiară a anului respectiv, ele putând fi acoperite din profit sau provizioane;
 • riscul trebuie să fie astfel dimensionat, încât pierderea produsă prin materializarea acestuia să poată fi considerată ca normală pentru activitatea Organizației de Creditare Nebancară, astfel încât imaginea sa să nu fie denigrată.

Factorii macroeconomici (inflaţia şi politica monetară) accentuează importanţa riscurilor şi gestionarea lor.

Gruparea riscurilor la care se supune Organizația de Creditare Nebancară poate facilita atât evaluarea riscurilor, cât şi gestionarea lor.

Dintre riscurile specifice activităţii bancare se evidenţiază următoarele:

 1. Riscul de credit;
 2. Riscul operaţional;
 3. Riscul lichidităţi;
 4. Riscul ratei dobânzii;
 5. Riscul de piaţă;
 6. Riscul valutar.

Riscul de credit

Riscul de creditare este superior din punct de vedere a importanţei pierderilor potenţiale. Riscul de credit reprezintă riscul ca debitorii să nu–şi onoreze obligaţiile la scadenţă, ca urmare a degradării situaţiei financiare a acestora, care poate fi determinată de condiţiile afacerii împrumutatului sau de situaţia generală a economiei. Această deteriorare nu presupune deja un defolt, dar înseamnă că probabilitatea defoltului creşte. Riscul de credit este critic atunci când defoltul unui număr mic de clienţi importanţi pot genera pierderi mari.

Administrarea portofoliului de credite se bazează pe prezumţia că riscul pentru întreg portofoliul este, sau ar trebui să fie, mai mic decât riscul aferent fiecărui componente a portofoliului.

Riscul este o măsură a probabilităţii. Probabilitatea că două riscuri (pierderi) separate să se realizeze agregat este mai mică decât probabilitatea ca fiecare dintre ele să se realizeze individual, dacă riscurile nu sunt corelate. Riscul agregat este mai mic decât riscul individual al fiecărui element în parte. Lipsa de corelare între riscurile individuale (al fiecărui credit în parte) ale portofoliului de credite este foarte importantă pentru reducerea riscului agregat.

Gestionarea riscului de creditare

În activitatea de gestionare a riscului trebuie să se aibă permanent în vedere că orice afacere implică un risc, dar cel mai mare risc este de fapt ignorarea riscului.

Minimizarea riscului de credit se face prin evaluarea şi gestionarea riscurilor:

 1. individuale, a fiecărui credit în parte;

Riscul fiecărui credit din portofoliu trebuie să fie analizat şi gestionat la momentul acordării creditului (analiza solvabilităţii clientului, capacităţii de rambursare, garanţiilor propuse în vederea rambursării creditului/împrumutului). Cu cât mai adecvată va fi evaluarea riscurilor la aprobarea creditelor, cu  atât mai puţin probabilă va fi realizarea riscului pe parcursul derulării creditului.

Analiza riscurilor individuale se face în baza indicatorilor financiari, non-financiari şi tipul de asigurare a creditului. Expertul în creditare urmează să ţină cont de:

 1. Riscul financiar, care reflectă dificultăţile ce pot să apară în activitatea financiară a agentului economic legate mai ales de posibilităţile de rambursare în termen a obligaţiilor asumate față de Bancă.
 2. Riscul comercial reprezintă incertitudinea ce poate să apară la încasarea creanţelor şi/sau la plata furnizorilor.
 3. Riscul de garanţie este reprezentat de posibilitatea apariţiei unor dificultăţi legate de valorificarea bunurilor aduse în garanţie în situaţia în care debitorul nu rambursează creditul şi nu plăteşte dobânzile aferente conform contractului de credit.
 4. Riscul managerial este determinat de calitatea echipei de conducere a agentului economic şi va fi analizat pe baza cunoaşterii directe a acesteia de către Expertul în creditare.

Deşi capacitatea de rambursare este criteriul principal de evaluare a creditului, normele OCN prevăd obligativitatea garantării creditului, după caz cu gaj, ipotecă, garanții personale – fidejusiuni, etc. Aceasta este o măsură de protecţie şi reprezintă ultima sursă de rambursare a creditului atunci când prognozele privind situaţia economico-financiară a creditului au fost eronate. Garanţiile adecvate la creditele din portofoliu permite OCN de a minimiza riscul de creditare.

      2. agregat al portofoliului total de credite.

Gestionarea riscului agregat al portofoliului de credite se efectuează, aplicând pentru fiecare factor care influenţează riscul de creditare o limită maximă:

1. Concentrarea creditelor în unele ramuri:

 • Limite de expunere a portofoliului pe ramuri (se revizuiesc în dependenţă de situaţia economică);

2. Diversificarea plasamentelor din portofoliu:

 • Este riscantă concentrarea înaltă în portofoliul de credite a unor tipuri de credite, ca, de exemplu: credite de consum, factoring, leasing, credite ipotecare. Aceasta este cauzat de faptul, că unele modificări legislative, economice sau sociale pot influenţa în mod considerabil riscul de portofoliu, adică riscul de nerambursare a creditelor. Ponderea diferitor tipuri de credite în portofoliul total nu trebuie să difere considerabil.

3. Acordarea sumelor mari de credite unui debitor sau unui grup de debitori care acţionează în comun.

4. Înrăutăţirea calităţii portofoliului de credite ca rezultat al nerambursării la termen al sumelor de principal şi achitării dobânzilor:                                                                                                                     

       -   Analiza calităţii portofoliului de credite şi urmărirea valorii  următorilor indicatori:

 • credite pînă la 30 zile restanță faţă de portofoliu;
 • credite de la 30 pînă la 90 zile restanță faţă de portofoliu;
 • credite neperformante (C;D;E) faţă de portofoliu.

5. Concentrarea înaltă a plasamentelor în anumite regiuni ale ţării (zone geografice):

 • Riscul creşte sub influenţa factorilor naturali, economici şi sociali. În cazul dat, rentabilitatea înaltă a finanţării exagerate a anumitor regiuni trebuie corelată cu riscul portofoliului.

Principalele măsuri care ar putea conduce la minimizarea riscului de credit sunt:

 • limitarea concentrărilor de risc de credit prin stabilirea unui plafon maxim al datoriei unui debitor sau grup de debitori ce acţionează în comun;
 • diversificarea portofoliului de credit prin stabilirea limitelor pe anumite ramuri economice, pe tipuri de produse, pe zone geografice;
 • diversificarea portofoliului de credit  privind termenii de scadenţă ai creditelor;
 • monitorizarea continuă a tuturor procedurilor şi proceselor interne, perfecţionarea normelor metodologice privind creditarea, dezvoltarea mecanismelor de control şi administrare a portofoliilor inclusiv pentru identificarea şi administrarea creditelor neperformante şi pentru realizarea unor ajustări de valoare şi constituirea unor provizioane adecvate;
 • dispunerea de procese clar stabilite şi bine definite privind aprobarea noilor credite, modificarea clauzelor, reînnoirea şi refinanţarea celor existente.
 • respectarea normelor interne  privind creditarea de către personalul băncii;
 • acordarea unor credite sigure, cu o probabilitate maximă de rambursare;
 • respingerea creditelor cu garanţii nelichide, nesigure şi insuficiente.

I. Managementul continuității afacerii

1.1. Managementul continuităţii activităţii este un proces holistic ce identifică impacturile potenţiale care ameninţă organizaţia şi furnizează un cadru pentru dezvoltarea rezilienţei şi construirea capabilităţilor de răspuns efectiv în vederea salvgardării intereselor organizatiei şi terţilor cu care aceasta interacţionează, a reputaţiei organizatiei şi a activităţilor creatoare de valoare.

1.2. Procesul de management al continuităţii se axează pe două componente esenţiale:

       a. managementul programului de continuitate a activităţii, care se ocupă de crearea cadrului necesar pentru derularea activităţilor de elaborare, întreţinere şi exersare a planurilor de continuitate, respectiv de crearea capabilităţilor de management al continuităţii;

      b. planul de continuitate, rezultantă a procesului de management al continuităţii ce integreaza planurile de continuitate pentru fiecare activitate critică şi instrument de desfăşurare a capacităţii de management al continuităţii la producerea unui incident.

1.3. Aceste două componente sunt interdependente în sensul că planul de continuitate este un produs al programului de management al continuităţii iar complexitatea şi resursele necesare pentru derularea programului de management al continuităţii depind de detalierea planului de continuitate.

1.4. Planul de continuitate este instrumentul efectiv de răspuns la incident, rezultat al procesului de management al continuităţii. Scopul planului de continuitate este de a identifica în avans, cât de mult posibil, acţiunile şi resursele care sunt necesare pentru a permite organizaţiei să gestioneze cu succes orice întrerupere a activităţii, indiferent de cauza.

1.5. Pentru situaţiile în care evenimentul perturbator evoluează în afara necesităţilor de management al întreruperilor şi reluarii activităţii în orizontul de timp stabilit, planul de continuitate va conţine o procedură de escaladare către un plan de management al incidentelor, axat de gestionarea crizei şi comunicarea internă şi externă.

1.6. Administratorul OCN identifică principalele ameninţări cu privire la continuitatea derulării proceselor şi activităţilor şi asigură măsurile corespunzătoare pentru ca activitatea acesteia să poată continua în orice moment, în toate împrejurările şi în toate planurile, indiferent care ar fi natura unei perturbări majore.

1.7. OCN -ul este o organizaţie a cărei activitate trebuie să se deruleze continuu, prin structurile componente. Eventuala întrerupere a activităţii acesteia afectează atingerea obiectivelor stabilite.

1.8. Conducerea OCN inventariază situaţiile care pot conduce la discontinuităţi în activitate şi întocmeşte un plan de continuitate a activităţii, care are la bază identificarea şi evaluarea riscurilor care pot afecta continuitatea operaţională.

1.9. Planul de continuitate a activităţii (PCA) trebuie să fie cunoscut, accesibil şi aplicat în practică de salariaţii care au stabilite sarcini şi responsabilităţi în implementarea acestuia.

1.10. Conducerea OCN acţionează în vederea asigurării continuităţii activităţii prin măsuri care să prevină apariţia situaţiilor de discontinuitate.

1.11. Planul de continuitate va fi aprobat de Administrator, și adus la cunoștință fiecărui angajat sub semnătură.

II.  Condiții de externalizare ale unor activități

2.1. La decizia administratorului, compania poate externaliza total/parțial activitatea de recuperare a creanțelor de la debitorii răuplatnici. Creditele cu restanțe de pînă la 60 zile se recuperează exclusiv de către managerii responsabili de acordarea creditelor.

2.2. Administratorul negociază și semnează contract de prestare a serviciilor juridice, cu Cabinetul Avocatului ce dispune de licență și experiență în domeniul recuperării creanțelor sau cu Biroul asociat de Avocați. Negocierea cuantumului remunerării Cabinetului Avocatului sau Biroului asociat de Avocați pentru serviciile prestate, este de competența administratorului/cu acordul în scris al asociatului/asociaților (după caz).

2.3. Scopul externalizării procesului de recuperare a creditelor cu restanță peste 60 zile, transmise în judecată sau în executare, prin intermediul Cabinetului Avocatului sau Biroului asociat de Avocați este minimizarea efortului și costurilor din partea companiei, economisirea timpului de recuperare, executarea acestor acțiuni de sprecialiști cu experiență și conoștințe în domeniul.

2.4. Administratorul poate decide externalizarea și altor servicii, dacă aceste acțiuni sînt în beneficiul companiei.      

REGULAMENT PRIVIND MECANISMELE DE SOLUȚIONARE A PRETENȚIILOR CLIENȚILOR „FINE CREDIT” S.R.L.

1.  DISPOZIŢII GENERALE ŞI NOŢIUNI UTILIZATE     

1.1. Prezentul Regulament stabileşte mecanismul de soluționare a pretențiilor clienților adresate către compania „FINE CREDIT” S.R.L.

1.2. Regulamentul este elaborat în conformitate cu Legea nr. 1 din 16.03.2018 „cu privire la organizațiile de creditare nebancară”, Legea nr. 190 din 19.07.1994 „cu privire la petiționare”, Legea nr. 105 din 13.03.2003 „privind protecția consumatorilor”, Legea nr. 202 din 12.07.2013 „privind contractele de credit pentru consumatori” și Regulamentul „cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamații” cu politica companiei și are drept scop optimizarea soluționării pretențiilor clienților.

1.3. Petiție – orice cerere, reclamație, propunere, sesizare adresată organelor de resort.

1.4. Consumator - orice persoană fizică ce intenţionează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

1.5. Agent economic - orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părţi din produse, prestează servicii (execută lucrări).  

1.6. Registru de reclamații – document de strictă evidență în care consumatorul înscrie sesizările sau reclamațiile.

1. INIȚIEREA MĂSURILOR  PRIVIND SOLUȚIONAREA PRETENȚIILOR CLIENȚILOR

2.1. Petițiile adresate „FINE CREDIT” S.R.L. vor fi examinate de către Comisia de examinare a petițiilor formată din 3 (trei) membri – administrator, administrator credite și contabil/contabil-șef. Decizia va fi comunicată conform votului majorității membrilor prezenți în cadrul ședinței comisiei.

2.2. Petițiile se examinează de către comisie în termen de 30 zile lucrătoare de la data înregistrării.

2.3. ​​​​​​​Petițiile ce nu vor fi semnate de autor, indicat numele, prenumele și domiciliul se vor considera anonime și nu vor fi examinate. Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa indicate pot fi citite.

2.4. ​​​​​​​Petiţiile adresate a doua oară, care nu conţin argumente ori informaţii noi, nu se reexaminează, fapt despre care este informat în scris sau în formă electronică petiţionarul.

2.5. Rezultatul examinării  se aduce  la cunoştinţă petiţionarului în scris sau în formă electronică, iar cu consimţămîntul lui – oral.         

2.6. Reclamațiile înainte de către consumator privind remedierea deficiențile apărute la serviciu vor fi satisfăcute sau refuzate de a fi satisfăcute în cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamației. Neprezentarea răspunsului în termenul stabilit se va considera refuz tacit.

2.7. Reclamațiile înscrise în Registrul de reclamații vor fi examinate de conducătorul unității sau persoana împuternicită în termen de trei zile. Conducătorul face pe versoul reclamației o notă despre măsurile întreprinse și, în termen de cinci zile, trimite, în mod obligatoriu, un răspuns în scris consumatorului la adresa și/sau telefonul indicat. În cazul lipsei acestor informații de contact, reclamația nu se ia în considerare. Reclamațiile cu privire la neconformitatea serviciilor sau la preschimbarea lor vor fi examinate conform Legii privind protecția consumatorului, în termen de 14 zile calendaristice din momentul depunerii.

3. DISPOZIŢII FINALE

3.1. Monitorizarea respectării prezentului regulament se face de către Administratorul unității.

3.2. Responsabilitatea pentru soluționarea pretențiilor clienților se atribuie Administratorului unității și Comisiei de examinare  petițiilor.

3.3. Prezentul Regulament intră în vigoare din 02.11.2018.

3.4. Introducerea modificărilor, completărilor sau anularea prezentului Regulament ţine de competenţa Administratorului.

                                                                                

                                                                                                                

                                                                                                          

                                                                                        

 

​​​​​​​